Ein Hanes

Hanes y Gymdeithas

Ffurfiwyd CymCECOchrdeithas Eisteddfodau Cymru ym 1998 gyda’r nod o gefnogi, hybu a rhoi cynhaliaeth i eisteddfodau lleol ledled Cymru drwy ddulliau ymarferol. Mae oddeutu 120 o eisteddfodau drwy Gymru gyfan, rhai’n llai na’i gilydd ond y cyfan ohonynt yn rhan annatod o’n diwylliant. Prif amcanion a nodau’r Gymdeithas yn gyffredinol yw:

 • Cynnal a chynyddu’r nifer o bobl sy’n cymryd rhan mewn eisteddfodau lleol naill ai fel cystadleuwyr neu fel trefnwyr;
 • Cynnal a chynyddu’r niferoedd sy’n mynychu’r eisteddfodau lleol fel cynulleidfaoedd;
 • Cefnogi a hybu darpar gystadleuwyr eisteddfodol – drwy drefnu gweithdai a hyfforddiant mewn meysydd y gallant gystadlu ynddynt a chydweithio gyda’r eisteddfodau lleol a’r eisteddfod Genedlaethol i drefnu cystadlaethau; a
 • Cefnogi pwyllgorau a threfnwyr eisteddfodau lleol drwy ddarparu cyngor a chefnogaeth ymarferol ar gyfer trefniadau eisteddfodol.

 

Gwaith y Gymdeithas

O’r 120 o eisteddfodau lleol yng Nghymru gyda hyd at 100 ohonynt yn aelodau o’r Gymdeithas ac yn derbyn cyngor a chefnogaeth gan y Gymdeithas yn rheolaidd. Mae’r eisteddfodau hyn yn cynnwys eisteddfodau pentref neu ardal ac eisteddfodau rhanbarthol ac maent yn darparu gweithgareddau a bwrlwm diwylliannol yn eu cymunedau. Yn ystod y degawd diwethaf mae nifer o’r eisteddfodau wedi datblygu eu gweithgareddau er mwyn:

 • Darparu cystadlaethau penodol ar gyfer plant a phobl ifanc lleol yn ogystal â chystadlaethau “agored” ar gyfer cystadleuwyr mwy profiadol.
 • Darparu cystadlaethau newydd ar gyfer plant a phobl ifanc.
 • Darparu gweithgareddau ar gyfer dysgwyr
 • Cynnal eu cynulleidfaoedd mewn hinsawdd sydd yn newid yn ddiwylliannol ac yn economaidd.
 • Mae’r eisteddfodau lleol yn darparu cyfleoedd i gystadleuwyr feithrin profiad a hyder ac maent yn chwarae rôl bwysig yn “bwydo” yr eisteddfodau cenedlaethol – Eisteddfodau’r Urdd a’r Ffermwyr Ifanc yn ogystal â’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae gan y Gymdeithas Swyddog Datblygu a Swyddog Technegol, a’u gwaith nhw yw:

  • Darparu cyngor a chefnogaeth i helpu pwyllgorau eisteddfodau lleol gyda’u trefniadau lle bo’r angen – roedd rhwng 20 a 30 o eisteddfodau angen cyngor neu gymorth bob mis.
  • Hwyluso gwaith trefnwyr eisteddfodau trwy ledaenu a rhannu gwybodaeth.
  • Darparu cyngor a chefnogaeth ddwys ble mae eisteddfod newydd yn cael ei sefydlu neu ble mae swyddogion neu bwyllgor eisteddfod yn ddibrofiad ac angen cymorth arbenigol.
  • Trefnu seminarau, cynnal gweithdai a sefydlu trefniadau mentora er mwyn hybu sgiliau beirniaid, cyfeilyddion a threfnwyr eisteddfodau lleol.
  • Trefnu a hyrwyddo cystadlaethau mae’r Gymdeithas wedi eu trefnu ar y cyd â’r Eisteddfod Genedlaethol – gyda “rhag-gystadlaethau” yn cael eu cynnal yn yr eisteddfodau lleol.
  • Darparu gwybodaeth am eisteddfodau, cystadlaethau a chystadleuwyr drwy gyfrwng ein cylchlythyr “Steddfota” ac ar ein gwefan.
  • Sicrhau rhwydweithio rhwng holl eisteddfodau Cymru, gan gynnwys yr eisteddfodau rhanbarthol a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Diolch i chi am ymweld â’r wefan hon ac am gymeryd diddordeb yn y Gymdeithas a’r hyn y mae’n ei wneud.

Cofiwch gefnogi eich ‘steddfod leol!