Trydar

1. Beth yw Twitter?

twitterlogoCyfrwng ar y we yw Twitter, lle gallwch rannu eich meddyliau, jôcs, gwybodaeth a newyddion yn ogystal â dilyn sylwadau pobl eraill. Mae’n gwneud cysylltu â phobl o bedwar ban byd yn sydyn a rhad.

Gallwch ddilyn sylwadau pobl eraill ac yn y man efallai y bydd pobl yn dechrau eich dilyn chi. Nid yw dilyn rhywun ar Twitter yn golygu eich bod yn eu hedmygu, na chwaith eich bod eisiau bod yn gyfeillion â nhw, dim ond cyfle i gysylltu o dro i dro.

Cyn cychwyn dylid deall rhai o dremau’r cyfrwng. Efallai eich bod wedi clywed pobl yn sôn am ‘drydar’, ‘hashnod’ neu’n ‘dilyn’ rhywun ar Twitter. Dyma restr o’r termau a ddefnyddir amlaf:

Tweet: Trydar, sef neges 280 nodyn cyfrifiadurol

Retweet (RT): Ail-drydar. Cymeradwyo neu roi clod i drydar rhywun arall.

Feed: Rhes Trydar: Y rhes o negeseuon trydar a welwch chi ar eich tudalen Twitter. Yn y rhestr hon mae eich trydar chi a thrydar y bobl rydych chi’n eu dilyn.

Handle: Eich enw (@steddfodLlan, @JohnWilliams, @MwnciDrwg).

Mention (@): Mensh. Ffordd o gyfeirio at rhywun drwy ddefnyddio eu henw mewn trydar (e.g. @huwbach). Mae’r defnyddiwr (Huw Bach yn yr enghraifft yma) yn cael eu hysbysu o’r ffaith bod rhywun wedi sôn amdanynt.

Direct Message (DM): Neges Uniongyrchol. Neges breifat, 140 nodyn rhwng dau berson. Gallwch ddewis derbyn Negeseuon Uniongyrchol unrhyw berson arall neu dim ond y bobl rydych chi’n eu dilyn. Gallwch anfon Neges Uniongyrchol at unrhyw berson rydych chi’n eu dilyn.

Hashtag (#): Hashnod. Ffordd o nodi pwnc trafodaeth. Er enghraifft os ydych yn trydar am noson goffi beth am #borecoffi neu os yn sôn am raffl, #raffl2014. Gallwch greu eich hashnod eich hunan.

Os ydych chi’n clicio ar unrhyw hashnod fe gewch restr o’r holl negeseuon trydar dan y pwnc hwnnw.

2. Agor cyfrif gyda Twitter

Ewch i wefan Twitter (www.twitter.com) a chlicio ar ‘Sign-Up for Twitter’. Dilynwch y cyfarwyddiadau. Fe fyddwch yn gorfod dewis enw e.e @steddfodBont, @steddfodaLlan, @steddfodChwilog ac yn y blaen. Dyma eich enw (‘handle’) ar Twitter.

signup
Er mwyn cysylltu, sgwrsio neu ohebu â phobl ar Twitter mae’n rhaid i chi gyflwyno eich hunan iddyn nhw. Drwy greu enw (‘handle’) gallwch ddisrifio eich hunan mewn ychydig o eiriau, tebyg i gerdyn busnes.

Eich llun (‘Profile picture’). Os ydych am ddefnyddio Twitter ar gyfer eich eisteddfod dylid cael llun eich logo neu efallai lun o un o weithgareddau’r eisteddfod. Dylai eich llun, eich disgrifiad a’r prif lun (Header Photo) ddweud llawer amdanoch chi ac ar sail hynny y bydd pobl yn eich dilyn.

3. Trydar am y tro cyntaf

composeCliciwch ‘New Tweet’ a dechreuwch deipio. Ond cofiwch nad oes fawr o le! Nid oes ond lle i 140 o nodau cyfrifiadurol (‘characters’) gan gynnwys rhifau, gofod, dyfynodau, atolnodi ac yn y blaen. Wrth i chi deipio bydd rhif bach yn ymddangos i ddangos faint o le sydd gennych ar ôl.

(Os yn bosib ceisiwch dalfyrru rhai geiriau ond peidiwch â defnyddio iaith debyg i iaith negeseuon testun ar ffôn symudol).

Unwaith y byddwch yn barod, anfonwch y neges. Rydych chi newydd drydar (neu ‘sent a tweet’ neu ‘tweeted’) Bydd pawb yn y byd sydd â chyfrif Twitter yn gallu gweld eich neges – os ydyn nhw yn eich dilyn. Mae modd i chi gadw eich manylion (eich ‘Profile’) yn breifat ond mae hynny braidd fel anfon llythyr i’ch hunan drwy’r post!

Fe gewch drydar bob munud, bob awr neu unwaith y mis – eich dewis chi yw hynny. Ond cofiwch mai profiad yw Twitter, y mwya’n byd y defnyddiwch chi o y gorau’n byd fydd y profiad.

Yr hyn y gall ddigwydd nesaf yw bod rhywun yn eich dilyn. Mae hyn yn golygu eu bod â diddordeb yn yr hyn sydd gennych chi i’w ddweud.

4. Dilyn a dilynwyr
followCafodd Twitter ei ddisgrifio un tro fel gwledd mewn neuadd fawr. Llond ystafell o bobl yn sgwrsio, cyfarfod â’i gilydd, trafod hyn a llall ac arall ac yn rhoi’r byd yn ei le. Rhai’n mwynhau danteithion melys oddi ar fwrdd y wledd, rhai’n oedi dros rhyw newyddion trist ac eraill yn syllu ar y nenfwd. Rhai’n closio at hen ffrindiau a rhai’n cyfarfod â phobl newydd.

Mae cerdded i mewn i le felly’n gallu bod yn deimlad unig ond yn ara’ bach mae rhywun yn taro sgwrs, yn cyfarfod ffrindiau newydd ac yn dysgu mwy am y gwesteion eraill. O fewn dim o dro mae dyn yn rhan o griwiau sy’n ymddiddori mewn gwahanol bethau.

Unwaith y byddwch wedi creu eich cyfrif fe gewch fynd i chwilio am bobl i’w dilyn, pobl y gallwch chi sgwrsio â nhw o bosib. Mae sawl ffordd o wneud hynny; y symlaf yw dilyn pobl rydych chi’n eu nabod yn barod, ffrindiau, teulu ac y blaen. Mae croeso wrth gwrs i chi ddilyn eich hoff ganwr, actor, neu bêldroediwr. Eich dewis chwi yw hynny. Yn y dechrau fel hyn mae llawer o bobl yn edrych ar bwy mae eu ffrindiau’n eu dilyn yn gyntaf.

5. Mynd amdani
Wedi i chi ddilyn sylwadau neu drydar hwn, llall ac arall, fe fyddwch yn barod i drydar eich hunan ac ymuno â’r trydarwyr eraill.

Y ffordd symlaf fyddai creu trydar a’i anfon i’r byd a gobeithio y bydd rhywun yn ei weld. Ond os nad oes gennych chi ddilynwyr ni fydd neb yn dod o hyd i’ch neges.  Gwell fyddai i chi weld trydar gan rhywun arall, trydar sy’n eich cyffroi, neu’n drydar diddorol, clicio ‘Reply’ ac anfon eich pwt.

Mae cyfathrebu â phobl fel hyn yn ffordd dda o ddod i nabod sut mae defnyddio “@mention” (sef y symbol ‘@’ cyn enw person). Mae clicio ar ‘expand’ neu ‘view conversation’ ar drydar rhywun yn dangos pob trydar a dderbyniwyd yn ymateb i’r trydar hwnnw gan gynnwys negeseuon gan rai nad ydych yn eu dilyn.  Gallwch weld os oes rhywun wedi sôn amdanoch drwy glicio ar @Connect ar dop y dudalen.

6. Cysylltu’n Uniongyrchol
Unwaith y byddwch wedi deall sut mae defnyddio Twitter i drydar ac i ddilyn trydar eraill, fe allwch fynd gam ymhellach a chysylltu’n uniongyrchol â phobl (DM-direct messaging). Mae’r negesuon hyn yn gwbl breifat rhyngoch chi a’r derbynnydd, ond byddwch yn ofalus gan bod modd i’r derbynnydd ollwng eich sylwdau i’r byd.

Os ewch i “Accounts”, fe welwch  “Receive direct messages from any follower.” Dewisiwch hwn os hoffech chi derbyn negesuon uniongyrchol gan eich dilynwyr er nad ydych yn eu dilyn nhw’n ôl.

7. Ail-drydar
Mae ail-drydar yn ffordd gyffredin i rannu sylw diddorol gan rhywun rydych chi’n ei ddilyn gyda’ch dilynwyr chi. Mae’n debyg i ddyfynnu rhywun neu gymeradwyo trydar rhywun arall.

I ail-drydar, cliciwch ar ‘re-tweet’ sy’n ymddangos pan fyddwch yn rhoi’r llygoden dros drydar rhywun arall. Drwy glicio fe fydd y trydar yn cael ei ail-drydar i bob un o’ch dilynwyr. Hefyd bydd symbol bach gwyrdd yn ymddangos yng nghornel top, dde’r trydar.

8. Hashnodau
Mae hashnod (#) yn dynodi testun neu bwnc unrhyw sgwrs ar Twitter. Mae gosod “#” o flaen gair neu enw arbennig yn dweud eich bod chi’n meddwl ei fod yn werth sôn amdano. Mae’r geiriau a ddaw ar ôl y symbol ‘#’ wedyn yn rhai y gellir chwilio amdanynt yn Twitter. Hynny yw, os ydych yn clicio ar hashnod rhywun arall fe gewch restr o’r holl drydar a ddefnyddiodd yr hashnod hwnnw.

Un peth bach i’w gofio – peidiwch â defnyddio gofod yn eich hashnodau e.e., #Caffi Aber.

9. Ap Twitter
Os ydych chi’n gweld eich bod yn defnyddio Twitter yn amlach ac yn amlach, mae Ap ar gael ar ffonau iPhone ac Android fel y gallwch drydar oddi ar eich ffôn.

10. Beth nesaf?
At ei gilydd, mwynhewch Twitter, byddwch yn gynnil ac yn ddiddorol a fe welwch ei fod yn gyfrwng gwerth chweil i gysylltu â phobl o bedwar ban byd yn ogystal â phobl i lawr y lôn. O’i ddefnyddio’n effeithiol gall Twitter fod yn arf defnyddiol iawn i hysbysebu yr hyn yr ydych yn ei wneud.

Pob hwyl arni!