Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

IMG_3146 Dyma ni adre’ unwaith eto ar ôl mwynhau Prifwyl arbennig arall. Does dim dwywaith amdani, roedd y croeso yn gynnes yn Sir Conwy a’r Eisteddfod yn un i’w chofio!

Roedd lleoliad ein stondin yn ddelfrydol a bu’n wythnos brysur.  Gwelwyd dros fil o ymwelwyr yn galw i mewn atom yn ystod yr wythnos – diolch i bawb a wnaeth hynny, ac hefyd i’r gwirfoddolwyr ffyddlon fu’n ein cynorthwyo gydol yr wythnos.

Gen1

 

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau difyr ar y stondin – dwy sesiwn clocsio gyda Tudur Phillips, sesiwn farddoni gydag Anni Llŷn, gweithdy cymeriadu gyda Iwan John a sesiwn farddoni gyda Gruffudd Owen (Bardd Plant Cymru).

Gen2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buom yn hynod ffodus hefyd i gael cynnal ein Sesiwn Llenyddol yr Ifanc – Rhywun Mawr yn y Man – gyda’r Prifardd Ifor ap Glyn, yn y Babell Lên am y tro cyntaf eleni. Dyma brofiad gwerth chweil i’r 5 llenor ifanc a fu’n trafod eu gwaith yn ystod y sesiwn.

Gen3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansiwyd testunau llenyddol Eisteddfod Caerdydd (eisteddfod newydd sy’n cychwyn ym mis Ionawr 2020) ar y stondin brynhawn Dydd Iau, a chafwyd llond lle o ganu a hwyl gyda’r Gerddorfa Iwcaleli yn ein diddanu!

Gen4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu criw Stwnsh gyda ni bob prynhawn yn beirniadu ac yn dewis enillwyr y ddwy gystadleuaeth ddyddiol, a nhw hefyd ddewisodd enillydd Her yr Wythnos (sef Rhian Jones, Rhiw, Pwllheli). Diolch iddyn nhw ac i bob un a gyfranodd at y gweithgareddau.

CERDD ANNI LLŶN A’R PLANT

CERDD GRUFFUDD OWEN A’R PLANT

Tynnwyd Raffl Fawr y Gymdeithas ar y Sadwrn olaf. Diolch i Gwmni Teithiau Elfyn Thomas am noddi’r raffl ac am gytuno i wneud hynny eto’r flwyddyn nesaf. Tynnwyd y raffl eleni gan Tudur a DJ Sal, gan na fedrai cynrychiolydd o’r cwmni fod yn bresennol. Dyma’r enillwyr lwcus: 1af (£100) Holly Robinson, Cwmystwyth    2il (£50) Eira Angel, Rhostryfan      3ydd (£25) Carys Evans, Talgarreg

Gen5