•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2018-2019dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2018

HYDREF
* 19 Hydref  Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252
* 19 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 02920 861281 / 07811618193   Rhian Jones 07846976866   www.eisteddfodycymoedd.cymru
* 20 Hydref Eisteddfod Ardudwy
Mai Roberts 01341 242744 / 07818843309
* 20 Hydref Eisteddfod Troedrhiwdalar -  ** DYDDIAD NEWYDD **
Megan Price 01591 620640

* 27 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

* 27 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eirlys M Hughes 01286 870898
x 27 Hydref – Eisteddfod Sir CFfI Maldwyn
Sian Vaughan Jones 01686 888023

TACHWEDD
* 2 Tachwedd  Eisteddfod Ciliau Aeron
Gloria Roberts 01570 470852
* 3 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
* 3 Tachwedd  Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards 01691 780355
x 3 Tachwedd – Eisteddfod Sir CFfI Meirionnydd
Ffion Williams 01341 423846

* 3 Tachwedd  Eisteddfod Gadeiriol Y Talwrn
Helen Evans 01248 723038
* 9 Tachwedd – Eisteddfod Llandyrnog
Manon Dafydd 07766489310
x 10 Tachwedd – Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018
gwylcerdddant2017.cymru
* 10 Tachwedd – Eisteddfod Cwmdu

Jean Huxley 01874 730282
x 16-17 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen – Testunau Llên
Lowri Watcyn Roberts 07815093955
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Genedlaethol y Ffermwyr Ifanc (Bro Morgannwg)
Liz Rees 01982 553502
x 17 Tachwedd – Eisteddfod Rhydaman
Roger Phillips 01269 850870
* 17 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn
Ceinwen Parry 01352 771333
* 24 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C. Jones 01286 660768
* 24 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Heulwen Francis 01558 685398
x 24 Tachwedd – Eisteddfod Y Foel
Dawn Jones 01938 820272

RHAGFYR
* 1 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047 / Kim Lloyd Jones 07771546598

 2019

IONAWR
* 19 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717
* 25 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050
* 26 Ionawr – Eisteddfod Capel M.C Cenarth
Julia James 01239 710808

CHWEFROR
x 2 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch  –  Testunau Llên
Ann Siriol Davies 01994 419268 / Awen Evans 01239 891637
x 2 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd Trawsfynydd
Megan Williams 01766 540866
x 9 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn
Gwen Williams 01654 713846
x 15 Chwefror – Eisteddfod Llanrug a Chwm y Glo
Mared Roberts 07980927757 / Non Llwyd 01286 673340
* 16 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn
Nerys M. Ellis 01654 711925 / Elain Heledd 01654 712059
x 16 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Brynberian
Ceri Davies 01239 891296
* 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Alan Davies 01239 851605
x 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac 01974 831668
x 23 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth
Margaret Bowen 01559 362215
* 23 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni
Lowri Griffith 01286 880291
x 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi
Wiliam Owen 01437 720588

MAWRTH
x 8 Mawrth – Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru
Nia Humphreys 01978 267596 
x 22 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Powys, Sir Gâr a Cheredigion
Siôn Meredith 01970 622236
x 22-23 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Ceris Gruffudd 01970 828017
x 29 Mawrth – Eisteddfod Gydenwadol Pontargothi
Carys Richards 07557478582

EBRILL
x 13 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704
x 13 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727
x 19 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
x 20 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279

x 22 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Elizabeth Owen 01758 760305
x 22 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur
Glenna Lois Williams 07876533665
x 24 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
x 26 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Ann Lewis 01239 710144
x 27 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr
Eleri Hughes 01758 750254

MAI
x 1 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Megan Jones 01970 612768
x 3-6 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid  –  Testunau Llên
Neli Jones 01974 831695
x 4 Mai – Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
x 18 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch  –  Testunau Llên
Terwyn Tomos 01239 612928

MEHEFIN

GORFFENNAF
* 12-13 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw
Catrin Hughes 01938 820594 / Gwenan Davies 01938 820447
 

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma