•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2020dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 

2020

CHWEFROR

* 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis
Alan Davies 01239 851605
* 22 Chwefror – Eisteddfod Llanllyfni
Lowri Griffith 01286 880291
* 28 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac 01974 831668
* 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi
William Owen 01437 720588

* 29 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf
Margaret Bowen 01559 362215
* 29 Chwefror – Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion  (eisteddfod lenyddol)
Philippa Gibson 01239 654561 / 07787197630

MAWRTH
x 6 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru
Nia Williams 01978 267596
* 13 Mawrth – Eisteddfod Capel Dewi
Enid McCall 01267 290594
* 20 Mawrth – Eisteddfod Gyd-Enwadol Pontargothi
Carys Richards 07557478582
x 21 Mawrth – Eisteddfod Y Fenni (Plant a phobl ifanc 5-18 oed)
Rosemary Williams 01873 811814

x 27 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Powys, Sir Gâr a Cheredigion
Sion Meredith 01970 622236

EBRILL
x 8 Ebrill – Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Orllewin Cymru
Mair Rees 01341 424914
* 10 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
* 11 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123
x 11 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279
* 11 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llangadog
Sian Thomas 01550 777934
* 13 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Awen Griffith 01758 760667
x 13 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur
Elin Prysor Williams 07760296186
x 13 Ebrill – Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala
Gwenan Jones 07861925222

* 15 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
* 17 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Anne Lewis 01239 710144
x 24 Ebrill – Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas         ***DYDDIAD NEWYDD***
Gareth Evans-Jones 01248 853786

x 24-25 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch  –  Testunau Llenyddol
Ceris Gruffudd 01970 828017
* 25 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr
Eleri Hughes 01758 750254
* 25 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727
x 25 Ebrill – Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos
Mair Jones 01492 514962

MAI
* 1-3 Mai  Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695
x 2 Mai – Eisteddfod Dyffryn Ceiriog
Janet Warren 01691 718772
* 2 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
x Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog  *** NI FYDD YR EISTEDDFOD YN CAEL EI CHYNNAL ELENI OHERWYDD FOD DYDDIAD G
ŴYL Y BANC WEDI NEWID. Dyddiad yr eisteddfod nesaf: 3/5/2021

x 6 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Megan Jones Roberts 01970 612768
x 8 Mai – Eisteddfod Fach Myddfai
Monica Barlow 01550 721238
x 9 Mai – Eisteddfod Pwllglas
Hawys Roberts 07507842413
x 9 Mai – Eisteddfod Heol Senni
Sian Norgate 01874 636621
* 15 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg
Mansel Thomas 01554 890172

* 16 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818454190
* 16 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928

* 16 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
Llifon Jones 01248 422573
x 16 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy
Delyth Mai Nicholas 01792 884036
x 25-30 Mai – Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych
www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2020/

MEHEFIN
x 13 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni (Oedolion)
Rosemary Williams 01873 811814
x 13 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth
Rhian Thomas 01341 450295

x 20 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst  –  Testunau Llenyddol
Dennis ac Enid Davies 01492 640060
x 20 Mehefin – Eisteddfod Rhydaman
Roger Phillips 01269 850870
x 27 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M Jones 01745 870656

GORFFENNAF
*  3-4 Gorffennaf – Gwyl Fawr Aberteifi
Des Davies 01239 615914
x 4 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan  –  Testunau Llenyddol
Beryl Griffith 01248 714883
x 11 Gorffennaf – Eisteddfod yr Hen Gapel Llanbrynmair  –  Testunau Llenyddol
Beti Owen 01650 521388

* 17-18 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch
Marian Lloyd Jones 01978 846151
x 18 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castellnewydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781
x 25 Gorffennaf – Upper Chapel Eisteddfod Capel Uchaf, Aberhonddu
Annette Thomas 01874 622892

AWST
x 1-8 Awst – Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 
eisteddfod.cymru/eisteddfod-2020
x 29-31 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI

HYDREF
x 16 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe
Helen Evans 01792 883252
x 16 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd
Luned Jones 02920 861281/Rhian Jones 07846976866

TACHWEDD

RHAGFYR
x 5 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma