•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2019-2020dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

 2019

CHWEFROR
* 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Alan Davies 01239 851605
* 22 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac 01974 831668
* 23 Chwefror – Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth  **Noder fod 2 gystadleuaeth (Unawd a Llefaru 19-25) heb eu cynnwys yn y rhaglenni a argraffwyd gan yr eisteddfod **

Margaret Bowen 01559 362215
* 23 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni
Lowri Griffith 01286 880291
* 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi
Wiliam Owen 01437 720588

MAWRTH
x 8 Mawrth – Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru
Nia Humphreys 01978 267596 
* 8 Mawrth – Eisteddfod Fach Capel Dewi
Enid McCall 01267 290594 
x 22 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Powys, Sir Gâr a Cheredigion
Siôn Meredith 01970 622236
* 22-23 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Ceris Gruffudd 01970 828017
* 29 Mawrth – Eisteddfod Gydenwadol Pontargothi
Carys Richards 07557478582
x 30 Mawrth – Eisteddfod Y Fenni – Plant a phobl ifanc 5-18 oed
Rosemary Williams 01873 811814

EBRILL
* 13 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho

Dilwyn Thomas 01758 740704
* 13 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727
* 19 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
x 20 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279

* 20 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch
Siân Thomas 01550 777934
* 22 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Elizabeth Owen 01758 760305
x 22 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur
Elin Prysor Williams 07760296186
x 22 Ebrill – Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala
Gwenan Jones 07861925222

* 24 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen

Ann Davies 01559 362626
* 26 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Ann Lewis 01239 710144
* 27 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr
Eleri Hughes 01758 750254
x 27 Ebrill – Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos
Mair Jones 01492 680617

MAI
x 1 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Megan Jones 01970 612768
x 3-6 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid  –  Testunau Llên
Neli Jones 01974 831695
* 4 Mai – Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg

Emyr Griffiths 01545 590383
* 6 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756 / Carol Gibby 01437 532723
* 10 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg
Mansel Thomas 01554 890172 / Christine Evans 01554 890976
x 11 Mai – Eisteddfod Dyffryn Ceiriog
Janet Warren 01691 718772
x 11 Mai – Eisteddfod Heol Senni
Sian Norgate 01874 636621
* 18 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928
* 18 Mai – Eisteddfod Môn
Canolfan Ffermwyr Ifanc Môn 01407 720256
x 18 Mai – Eisteddfod Pwllglas
Hawys Roberts 07507842413

MEHEFIN
x 8 Mehefin – Eisteddfod Kerry

Ian Davies 01597 870248 / 07740459271
x 22 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M. Jones 01745 870656
* 28-29 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi

Des Davies 01239 615914
x 29 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni – Oedolion
Rosemary Williams 01873 811814

 

GORFFENNAF
x 6 Gorffennaf – Eisteddfod Yr Hen Gapel, Llanbrynmair
Beti Owen 01650 521388
x 6 Gorffennaf – Eisteddfod Bro Llandegfan
Beryl Griffith 01248 714883

* 12-13 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw
Catrin Hughes 01938 820594 / Gwenan Davies 01938 820447

AWST

MEDI
x 27 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF

TACHWEDD
x 2 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350

RHAGFYR
x 7 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2020

IONAWR
x 17 Ionawr – Eisteddfod Caerdydd
Glenys Llewelyn 07970411697  eisteddfod.caerdydd@gmail.com

CHWEFROR

MAWRTH

EBRILL

MAI

MEHEFIN
x 20 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Dennis ac Enid Davies 01492 640060

 

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma