•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2021dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!


2021

EBRILL
Eisteddfod Flynyddol Pandy Tudur     Cyngerdd Rhithiol
Elin Prysor Williams 07760296186
x 3 Ebrill – Eisteddfod Y Groglith Dinas Mawddwy    Perfformiadau Rhithiol
Gwawr Davalan 01650 531279
*  7 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen   EISTEDDFOD AR-LEIN
Ann Davies 01559 362626
x 30 Ebrill – 2 Mai – Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid   **WEDI’U CANSLO
Neli Jones 01974 831695
Eisteddfod Y Groeslon   **WEDI’I CHANSLO
Ann Wyn Pritchard 01286 831727
Eisteddfod Betws yn Rhos   **WEDI’I CHANSLO
Mair Jones 01492 514962
Eisteddfod Y Ffôr   **WEDI’I CHANSLO
Eleri Hughes  01758 750254
Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel   **WEDI’I CHANSLO
Llinos Pritchard  01678 530263

MAI
* Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth    LLÊN a FFOTOGRAFFIAETH
Megan Jones Roberts 01970 612768
x 3 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756
*  15 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch     CYSTADLAETHAU LLENYDDOL
Terwyn Tomos 01239 612928
*  15 Mai – Eisteddfod Môn Bro Esceifiog    **WEDI’I CHANSLO
Llifon Jones 01248 422573
Eisteddfod Dyffryn Ceiriog   **WEDI’I CHANSLO
Janet Warren  01691 718772
Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg   **WEDI’I CHANSLO
Emyr Griffiths  01545 590383
*  Eisteddfod Gadeiriol y Llungwyn, Llanuwchllyn    Digwyddiad Rhithiol (cyfyngedig)
Alwyn Roberts  07818454190
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych    **WEDI’I GOHIRIO TAN 2022
www.urdd.cymru

MEHEFIN
Gwyl Fawr Aberteifi   **WEDI’I CHANSLO   
Des Davies 01239 615914
Eisteddfod Y Fenni (Oedolion)   **WEDI’I CHANSLO
Rosemary Williams 01873 811814
Eisteddfod Rhydaman   **WEDI’I CHANSLO
Roger Phillips  01269 850870
Eisteddfod Dyffryn Elwy Llanfair Talhaiarn   **WEDI’I CHANSLO
Elinor Davies  01745 720235
Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst    **WEDI’I GOHIRIO
Enid a Dennis Davies  01492 640060
*  26 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan   LLÊN, BARDDONIAETH, CELF A CHREFFT
Sioned Hedd Jones  01745 870152

GORFFENNAF
x 16-17 Mai – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllanerchrugog a’r Cylch    **WEDI’I GOHIRIO     DATGANIAD
Marian Lloyd Jones 01978 846151
Eisteddfod Gadeiriol Castellnewydd Emlyn    **WEDI’I CHANSLO
Bethan Jones  01239 711734
Eisteddfod Bro Llandegfan   **WEDI’I CHANSLO
Beryl Griffith  01248 714883
Eisteddfod Yr Hen Gapel, Llanbrynmair    **WEDI’I CHANSLO
Beti Owen  01650 521388

AWST
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron   **WEDI’I GOHIRIO TAN 2022
www.eisteddfod.cymru    
x 28-30 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan   **WEDI’I GOHIRIO
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 25 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd
Susan Price 01591 610303
Eisteddfod Cwmystwyth   **WEDI’I CHANSLO
Mair Davies 01970 890245

HYDREF
Eisteddfod Penbre a Phorthtywyn
Matthew Tucker 07931739460
x 2 Hydref – Eisteddfod Bethel Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288

TACHWEDD
x 6 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350

RHAGFYR
* 4 Rhagfyr – Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog    

Geraint Roberts 01267 229047

 

2022

IONAWR
x 22 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams  01766 810717

CHWEFROR

MAWRTH

EBRILL

MAI
x 21 Mai – Eisteddfod Gadeiriol y Llungwyn, Llanuwchllyn
Alwyn Roberts  07818454190

MEHEFIN
x 18 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst
Enid a Dennis Davies  01492 640060

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma