•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2017-2018dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2017

MEDI
* 29 Medi – Eisteddfod Dwyieithog Pobl Hŷn Môn – Cystadlaethau Llwyfan 
Helen Elis info@clwbcadwynmon.co.uk
* 30 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Felinfach
Meinir Lewis 01570 470050

HYDREF
* 6 Hydref – Eisteddfod Calfaria, Garnant
Gwladys Davies 01269 823138
* 6 Hydref – Eisteddfod Stesion Trawsfynydd
R.Derfel Roberts 07833 506500
* 7 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Llanarth
Catrin Bellamy Jones 01545 580279
* 7 Hydref – Eisteddfod Bethel, Melin y Coed
Anwen Hughes 01492 640288
* 7 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys
Margaret Jones 01686 430474
* 13 Hydref – Eisteddfod Marian-glas
Gareth Evans-Jones 01248 853786
* 14 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Davinia Davies 01269 870490
* 14 Hydref – Eisteddfod y Plant, Llandrindod
Gill Wilson 01597 824726
* 14 Hydref – Eisteddfod Troedrhiwdalar
Megan Price 01591 620640
* 20 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Felindre Abertawe
Helen Evans 01792 883252
* 20 Hydref – Eisteddfod y Cymoedd - www.eisteddfodycymoedd.cymru
Luned Jones 02920 861281/07811618193   Rhian Jones 07846976866
x 21 Hydref – Eisteddfod Ardudwy
Ceri Griffith 07748692170 / Jane Sharp 01766 780890
* 21 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch
Eirlys M.Hughes 01286 870898
x 27 Hydref – Eisteddfod Llandyrnog
Ffiona Evans 01824 790875 / Ceri Roberts 01824 790187
* 28 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

TACHWEDD
* 3 Tachwedd – Eisteddfod Ciliau Aeron
Gloria Roberts 01570 470852
* 4 Tachwedd – Eisteddfod Trallong
Mary Robinson 01874 624350
* 4 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant
Menna Richards 01691 780355
x 4 Tachwedd – Eisteddfod CFfI Meirionnydd
Ffion Williams 01341 423846 / 07787878344
* 4 Tachwedd – Eisteddfod y Talwrn, Ynys Môn
Helen Evans 01248 723038
x 11 Tachwedd – Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro
gwylcerdddant2017.cymru
x 17-18 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen – Testunau Llên
Lowri Watcyn Roberts 07815 093955
* 18 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol y Treuddyn 
Ceinwen Parry 01352 771333
x 18 Tachwedd – Eisteddfod Genedlaethol CFfI (Eryri)
Liz Rees 01982 553502
x 24 Tachwedd – Eisteddfod Llanrug a Chwm y Glo
Mared Roberts  maredroberts@btinternet.com  07980927757
* 25 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn
Mary C. Jones 01286 660768
* 25 Tachwedd – Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech
Heulwen Francis 01558 685398
x 25 Tachwedd – Eisteddfod Y Foel
Dawn Jones 01938 820272

RHAGFYR
* 2 Rhagfyr – 
Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog
Geraint Roberts 01267 229047

 

2018

IONAWR
* 20 Ionawr – Eisteddfod Gadeiriol Chwilog
Gwyn Parry Williams 01766 810717
* 26 Ionawr – Eisteddfod Dihewyd
Meinir Lewis 01570 470050
* 27 Ionawr – Eisteddfod Capel M.C Cenarth
Julia James 01239 710808

CHWEFROR
x 3 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch – Testunau Llên
Lynwen ap Gwynedd 01239 698681
x 3 Chwefror – Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd Trawsfynydd
Greta Ellis 01766 540902
* 10 Chwefror – Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn
Gwen Williams 01654 713846
* 17 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn
Janet Pugh 01654 711559
x 17 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Brynberian
Ceri Davies 01239 891296
x 24 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni – Testunau Llên
Lowri Griffith 01286 880291

MAWRTH
x 2 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac 01974 831668
x 2 Mawrth – Eisteddfod Dafarn y Dysgwyr Abertawe
Lowri Gwenllian 01792 642294
x 3 Mawrth – Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf
Margaret Bowen 01559 362215
x 30 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263

EBRILL
x 2 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd
Meriel Roberts 01758 760478 / 07811743154
x 2 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur
Glenna Lois Williams 07876533665
x 2 Ebrill – Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala
Gwenan Jones 07861925222
x 4 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
x 6 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Ann Lewis 01239 710144
x 14 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho – Testunau Llên
Dilwyn Thomas 01758 740704
x 27-28 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Ceris Gruffudd 01970 828017
x 28 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727

MAI
x 4-7 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid  – Testunau Llên
Neli Jones 01974 831695
x 5 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
x 7 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756 / Carol Gibby 01437 532723
x 11 Mai – Eisteddfod Mynyddygarreg, ger Cydweli – Manylion
Mansel Thomas 01554 890172 / Christine Evans 01554 890976
x 19 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928 / 07972033183
x 26 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818454190

MEHEFIN
x 23 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Enid a Dennis Davies 01492 640060
x 29-30 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi
Des Davies 01239 615914
x 30 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M.Jones 01745 870656

GORFFENNAF
x 20-21 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Bro Hafren
Nelian Richards 01686 627410
x 21 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma