•• Rhestr Eisteddfodau ••

Eisteddfodau 2018dyn

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.

Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol * o flaen ei henw.

Mae x yn dynodi nad oes Rhestr Testunau wedi dod i law eto.

Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Pob hwyl ar y cystadlu!

2018

CHWEFROR
* 23 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis
Alan Davies 01239 851605
* 24 Chwefror – Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni
Lowri Griffith 01286 880291
* 28 Chwefror – Eisteddfod Tyddewi
William Owen 01437 720588

MAWRTH
* 2 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon
Annwen Isaac 01974 831668
x 2 Mawrth – Eisteddfod Dafarn y Dysgwyr Abertawe
Lowri Gwenllian 01792 642294
* 3 Mawrth – Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf
Margaret Bowen 01559 362215
* 9 Mawrth – Eisteddfod Capel Dewi
Enid McCall 01267 290594
* 23 Mawrth – Eisteddfod Dysgwyr Sir Gâr, Ceredigion a Phowys
Siôn Meredith 01970 622236
x 23 Mawrth – Eisteddfod Gydenwadol Pontargothi
Carys Richards 07557478582
* 30 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel
Llinos Pritchard 01678 530263
* 30-31 Mawrth – Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch
Siân Thomas 01550 777934
x 31 Mawrth – Eisteddfod y Groglith, Dinas Mawddwy
Gwawr Davalan 01650 531279

EBRILL
* 2 Ebrill – Eisteddfod Uwchmynydd

Meriel Roberts 01758 760478 / 07811743154
x 2 Ebrill – Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur
Glenna Lois Williams 07876533665
* 2 Ebrill – Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala
Gwenan Jones 07861925222
x 4 Ebrill – Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen
Ann Davies 01559 362626
* 6 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith
Ann Lewis 01239 710144
* 14 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Mynytho
Dilwyn Thomas 01758 740704
* 21 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr
Eleri Hughes 01758 750254
x 21 Ebrill – Eisteddfod Y Fenni – Plant a Phobl Ifanc 5-18 oed
Rosemary Williams 01873 811814
x 27-28 Ebrill – Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch – Testunau Llên
Ceris Gruffudd 01970 828017
x 28 Ebrill – Eisteddfod Y Groeslon
Ann Wyn Pritchard 01286 831727

MAI
* 2 Mai – Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth
Megan Jones 01970 612768
* 4-7 Mai – Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid
Neli Jones 01974 831695
* 5 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg
Emyr Griffiths 01545 590383
* 7 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog
Julie Thomas 01994 448756 / Carol Gibby 01437 532723
* 11 Mai – Eisteddfod Mynyddygarreg, ger Cydweli
Mansel Thomas 01554 890172 / Christine Evans 01554 890976
x 11 Mai – Eisteddfod Fach Myddfai
Monica Barlow 01550 721238
x 12 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy
Delyth Mai Nicholas 01792 884036
x 12 Mai – Eisteddfod Heol Senni
Sian Norgate 01874 636621
* 12 Mai – Eisteddfod Pwllglas
Helen Wynne 01824 308641
* 19 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch
Terwyn Tomos 01239 612928 / 07972033183
x 19 Mai – Eisteddfod Môn – Testunau Llên
Gladys Pritchard 01407 762090
x 26 Mai – Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn Llanuwchllyn
Alwyn Roberts 07818454190
x 28 Mai-2 Mehefin – Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed

MEHEFIN
x 9 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth
Rhian Thomas 01341 450295
x 16 Mehefin – Eisteddfod Y Fenni – Oedolion
Rosemary Williams 01873 811814
x 16 Mehefin – Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd
Catrin Jones 01286 831365 / 07768702841
x 23 Mehefin – Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst
Enid a Dennis Davies 01492 640060
* 29-30 Mehefin – Gŵyl Fawr Aberteifi
Des Davies 01239 615914
x 30 Mehefin – Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
Eifion M.Jones 01745 870656

GORFFENNAF
* 20-21 Gorffennaf – Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Bro Hafren
Nelian Richards 01686 627410
x 21 Gorffennaf – Eisteddfod Gadeiriol Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Bethan Jones 01239 711734 / 07875548781

AWST
x 25-27 Awst – Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan
Dorian Jones 01570 422678

MEDI
x 15 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth
Mair Davies 01970 890245
x 15 Medi – Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl
Anwen Evans 01269 833568

HYDREF
x 13 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin
Davinia Davies 01269 870490
x 27 Hydref – Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint
Mair Williams 01558 650292

 

Gosod Rhestr Testunau
Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi yma? Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis. Cysylltwch â Shân Crofft (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol). Mae eu manylion ar gael yma