Adroddiadau a Chanlyniadau

clipboard_11Os oes gennych chi ganlyniadau, adroddiad neu luniau anfonwch nhw at Shân neu Lois.

Ewch i’r dudalen Oriel i weld y lluniau.

Dyma’r diweddaraf……

 

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Myddfai 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Mynyddygarreg 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Pwllglas 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Clynnog Fawr a’r Cylch 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Cymdeithas Dafydd ap Gwilym, Rhydychen 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Y Groeslon 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Talgarreg 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Aberystwyth 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod y Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Mynytho 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Uwchmynydd 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Fach Capel Dewi 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Talybont, Y Bala 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog 2017
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Llandegfan 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol y Treuddyn 2016
Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Pobl Hyn Môn 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Deiniolen a’r Cylch 2016
Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Trefeglwys 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Bethel, Melin y Coed 2016
Adroddiad/Canlyniadau

Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan 2016
Canlyniadau Llwyfan
Canlyniadau Llenyddol

Eisteddfod Pwllglas 2016

Dathlodd Eisteddfod Pwllglas (ger Rhuthun) ei phen-blwydd yn hanner cant eleni ac fe gynhaliwyd yr
Eisteddfod arbennig yma ar ddydd Sadwrn 14eg o Fai yn neuadd y pentre’.
Cafwyd 12 awr o gystadlu ardderchog gyda chystadleuwyr o safon uchel iawn. Mae ein diolch yn fawr i’r
rhai sydd yn ein cefnogi yn flynyddol. Ein beirniaid eleni oedd Ceren Lloyd, Tudur Dylan Jones,
Bethan M Hughes, Jan Roberts ac Alwena Tomos. Mawr obeithiwn y bydd yr Eisteddfod yn ffynnu am
flynyddoedd lawer.
Dyma’r canlyniadau:-
Cyfarfod Prynhawn
Dyma’r buddugwyr:-
Unawd derbyn ac iau: Francesca, Llanelidan.
Llefaru derbyn ac iau: Lois Haf Hughes, Rhuthun.
Unawd Bl: 1 a 2: Daniel Robert Evans, Rhuthun.
Llefaru Bl: 1 a 2: Daniel Robert Evans, Rhuthun.
Unawd Cerdd Dant Bl: 1 a 2: Gwenno Llwyd, Rachub.
Unawd Bl: 3 a 4: Yn Gydradd : Cathrin Haf Edwards, Pwllglas a Branwen Jones, Llanbedr DC.
Llefaru Bl: 3 a 4: Branwen Jones, Llanbedr DC.
Unawd Cerdd Dant Bl: 3 a 4: Branwen Jones, Llanbedr DC.
Unawd Bl: 5 a 6: Heledd Beech, Bryneglwys.
Llefaru Bl: 5 a 6: Arwen Beech, Bryneglwys.
Unawd Cerdd Dant Bl: 5 a 6. Heledd Beech, Bryneglwys.
Unawd Piano dan 12 oed: Heledd Beech, Bryneglwys.
Unawd Bl: 7 i 9: Gwenan Lloyd, Llanynys.
Llefaru Bl: 7 i 9: Gwenan Lloyd, Llanynys.
Unawd Cerdd Dant Bl: 7 i 9: Cerys Edwards, Pwllglas.
Unawd Alaw Werin dan 15 oed: Gwenan Lloyd, Llanynys.
Deuwad dan 15 oed: Cerys a Lois, Pwllglas.
Parti Unsain/deulais dan 15 oed: Côr Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.
Unawd Piano 12-15 oed: Cerys Edwards, Pwllglas.
Parti Llefaru dan 15 oed: Ysgol Brynhyfryd.
Arlunio 3 oed ac iau: Ela Wynne, Ysgol Pentrecelyn.
Gwaith Llaw 3 oed ac iau: Efa Lois Murphy, Pwllglas.
Arlunio Meithrin a Derbyn: Celyn, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd
Gwaith Llaw Meithrin a Derbyn: Soray, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.
Coginio Derbyn ac iau: Yn Gydradd: Seren Hughes a Leia Garrod, Miri Meithrin.
Arlunio Bl: 1 a 2: Anest Gruffydd, Ysgol Pentrecelyn.
Gwaith Llaw Bl: 1 a 2: Lili Wen, Ysgol Pentrecelyn.
Coginio Bl: 1 a 2: Manon Evans, Ysgol Llanfair.
Arlunio Bl: 3 a 4: Enfys, Miri Mawr.
Gwaith Llaw Bl: 3 a 4: Cathrin Haf Edwards, Ysgol Llanfair.
Coginio Bl: 3 a 4: Anwen Evans, Ysgol Llanfair.
Arlunio Bl: 5 a 6: Alice Wynne, Ysgol Pentrecelyn.
Gwaith Llaw Bl: 5 a 6: Heledd Beech, Ysgol Llanfair.
Coginio Bl: 5 a 6: Harris Evans, Ysgol Llanfair.
Arlunio Bl 7 i 11: Alaw Hughes, Pwllglas.
Gwaith Llaw Bl: 7 i 11: Cerys Edwards, Pwllglas.
Coginio Bl: 7 1 11: Mared Hughes, Pwllglas.
Gosod Blodau dan 16 oed: Alaw Hughes, Pwllglas.
Llenyddiaeth Bl: 2 ac iau: Deio Strapps, Ysgol Llanfair.
Llenyddiaeth Bl: 3 a 4: Owain Beech, Ysgol Llanfair.
Llenyddiaeth Bl: 5 a 6: Bedwyr Gruffydd, Ysgol Pentrecelyn.
Llenyddiaeth Bl 9 ac 10: Beca Williams, Ysgol Maes Garmon.
Llenyddiaeth Bl 10 ac 11: Aled Llwyd Jones, Ysgol Maes Garmon.
Cyfarfod Nos
Unawd 15 -21 Oed: Ellis Jones, Efenechtyd.
Unawd 12 – 25 – Unawd allan o Sioe Gerdd: Gwenan Lloyd, Llanynys.
Ymgom 10 – 26 oed: Cerys a Lois, Pwllglas.
Unawd 21-30 oed: Sion Eilir, Pwllglas.
Unawd Offerynnol 12-25 oed: Sion Edwards, Pwllglas.
Gwobr ychwanegol i’r cystadleuydd/wyr ifanc gyda mwyaf o addewid: Sion Eilir.
Ensemble Lleisiol: Merched Brynhyfryd.
Unawd dros 50 oed – Unrhyw Emyn: Geraint Roberts, Dinbych.
Unawd Alaw Werin dros 15 oed: Rhodri, Trelogan.
Côr – Côr Rhuthun.
Prif Unawd: Sion Eilir, Pwllglas.
Prif Adroddiad: Robert D Owen, LlanfairTH.
Unawd Wreiddiol Gymraeg: Ellis Jones, Efenechtyd.
S’gen ti Dalent? Sion ac Eilir (Deuawd).
Gosod Blodau Agored: Mared Hughes, Pwllglas.
Gwaith Llaw Agored: Mared Hughes, Pwllglas.
Coginio Agored: Sian Jones, Llanfair DC.
Coginio Agored: Tomos Tudno Willimas, Pentre Coch.
Ffotograffiaeth Agored: Lynda Ganatsiou, Gwlad Groeg.
Rhyddiaith Agored: Eirlys Wynn Tomos, Rhuthun.
Barddoniaeth Agored: RD Owen, Llanfair TH.
Cyfansoddi Tôn: Gwenda Williams, Pwllglas.
Cyfansoddi Emyn: Y Parch. John Owen, Rhuthun.
Gorffen Limrig: Anwen Jones, Pwllglas.
Englyn: Glyn Jones, Prion.
Englyn Digri: Glyn Jones, Prion.

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2016

Bu eisteddfod fywiog yn Llandudoch eleni eto, gyda chystadlu cyson ar hyd y dydd.  Y beirniaid eleni oedd Mrs Meinir Richards, Llanddarog (Cerddoriaeth), Mr Gari Owen, Hendy (Llefaru) a’r prifardd Emyr Lewis, Craigcefnparc (Llenyddiaeth).
Cyn yr eisteddfod ei hun ar Ddydd Sadwrn, Mai 21ain cynhaliwyd dwy noson arall o weithgareddau.  Ar Nos Lun, Mai 16eg cafwyd noson wobrwyo cystadlaethau celf a llên y plant yn Theatr Mwldan.  Prif lenor y plant, ac enillydd gwobr goffa W.R. Smart, oedd Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw ac ef hefyd aeth â’r brif wobr arlunio, Gwobr Goffa Kenneth Mower.  Cafodd ei wobrwyo mewn seremoni fer yn ystod yr eisteddfod brynhawn Sadwrn.  Cafodd ei groesawu i’r llwyfan gan gadeirydd y pwyllgor, June Smart, a chafodd ddawns deyrnged fywiog iawn gan grŵp o ddisgyblion Ysgol Llandudoch.  Mrs Aeres James, Trefdraeth a Mrs Gwyneth Alban, Pencader oedd beirniaid cystadlaethau’r plant.
Cafodd Tlws Llenyddiaeth yr Ifanc ei ennill gan Sioned Martha Davies, Gwyddgrug  gyda chanmoliaeth uchel iawn am ei gwaith oddi wrth y beirniad y Prifardd Emyr Lewis. Mae hi wedi ennill nifer o wobrywon mewn eisteddfodau am ei gwaith ysgrifennu, ac mae ei bryd ar fod yn awdur.
Enillwyd y gadair gan Hefin Wyn o Faenclochog, wyneb cyfarwydd yn y byd eisteddfodol.  Bu’n newyddiadurwr papur newydd ac ar y teledu, ac erbyn hyn mae’n awdur nifer dda o lyfrau.  Mae’n amlwg hefyd ym mywyd cymdeithasol ei ardal.  Daeth ei gasgliad o gerddi yn mynegi ei ofidiau a’i ddicter  am ddatblygiadau Castell Aberteifi a chanmoliaeth uchel iddo.  Dyma’r trydydd tro iddo ennill cadair Llandudoch.
Llywydd y dydd oedd Mrs Nia James, Abertawe, gynt o Landudoch. Rhoddodd araith ddifyr iawn yn sôn am ei phlentyndod yn Llandudoch, gan ddwyn i gof llawer o gymeriadau diddorol a hanesion hwyliog.
Enillodd Meirion Wynn Jones, Caerfyrddin ar gyfansoddi emyn dôn, a braint oedd cael clywed yr emyn yn cael ei chanu gan Gôr Crymych, dan arweiniad ei wraig, Angharad.
Enillydd Côr |Llandudoch eleni oedd Ysgol Gerdd Ceredigion a chipiwyd yr Her Unawd gan John Davies, Llandybie.
Daeth y cystadlu i ben ychydig cyn hanner nos.

Cystadlaethau Llenyddol y plant:
Plant hyd at Flwyddyn 2: 1af,Alaw Thomas, Cwm Gwaun; 2il, Gwyneth Lewis, Trefdraeth; 3ydd, Hawys Lloyd Davies, Brynhoffnant
Plant blynyddoedd 3 a 4 : 1af, Bedwyr Thomas, Cwm Gwaun; 2il, Esyllt Medi Davies, Blaenannerch; 3ydd, Efa Lewis, Trefdraeth
Plant blynyddoedd 5 a 6 : 1af Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw; 2il Ella Carys Forster, Ysgol Llandudoch; 3ydd Owain Griffiths, Talgarreg
Gwobr Her W.R.Smart i’r llenor mwyaf addawol yn y cystadlaethau llên plant: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw

Cystadlaethau Celf y plant:

Oed meithrin neu dderbyn: 1af, Reuben Woracker, Ysgol Llandudoch; 2il: Lily Rees Langley, Mwnt; 3ydd Owen Managhan, Ysgol Cenarth  Cymeradwyaeth uchel : Finley Maddock,Ysgol Llandudoch; Danny Graham, Ysgol Llandudoch;  Naomi Davies, Ysgol  Cenarth
Blwyddyn 1 a 2 : 1af, Sam James, Ysgol Llandudoch;  2il, Callum Morgan, Ysgol Aberporth; 3ydd, Amelia Williams, Ysgol Cenarth.  Cymeradwyaeth uchel : Bobby Thomas, Ysgol Llandudoch; Brandon Jenkins, Ysgol  Aberporth, Daniel Whitehouse, Ysgol Cenarth.
Blwyddyn 3 a 4.  1af: Holly Forster, Ysgol Llandudoch; 2il, Jack Graham, Ysgol, Llandudoch; 3ydd, Alfie Hutchinson, Ysgol Aberporth.  Cymeradwyaeth Uchel: Rhys Monaghan, Ysgol Cenarth
Blwyddyn 5 a 6.  1af: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw; 2il  Charlotte Warren, Ysgol Llandudoch; 3ydd, Mabli Clegg, Ysgol Llandudoch . Cymeradwyaeth Uchel : Beatrice North, Ysgol Llandudoch
Anghenion Addysgol Arbennig(Cymedrol/Difrifol)dan12. 1af: William Royle, Canolfan y Don, Aberporth; 2il Cydradd – Amber Morris, Canolfan y Don a Corey Elderfield, Canolfan y Don;  3ydd Cydradd – Corey Brown, Canolfan y Don a Steven Shipton, Canolfan y Don.  Cymeradwyaeth Uchel : Lleucu Griffith, Owen Masson, Kaleb Irving, Johnny Bligh – i gyd o Ganolfan y Don
Ffotograffiaeth : Blwyddyn 6 ac iau. (Un llun). 1af: Ella Rachel, Ysgol Llandudoch; 2il, Alaw Thomas, Cwm Gwaun; 3ydd Kayleigh Fischer, Ysgol Llandudoch;
Gwaith 3D dan 12 :  1af Cai-George Thomas, Ysgol Llandudoch; Cymeradwyaeth Uchel: Alan Lucas,  Ysgol Llandudoch
Tlws Coffa Kenneth Mower i’r arlunydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 17-21 : Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw

Yr Eisteddfod Leol:
Llefaru unigol Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4. 1af:  Siôn Wyn Bowen, Aberteifi    ; 2il Gwen Lloyd James, Aberteifi  ;   3ydd: Llŷr Wyn Bowen, Aberteifi .
Unawd Blwyddyn 3  a Blwyddyn 4.  1af:  Siôn Wyn Bowen, Aberteifi ; 2il  Gwen Lloyd James, Aberteifi ;   3ydd : Holly Forster, Llandudoch
Llefaru unigol Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6. 1af: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw ; 2i l  ; Fflur James  , Eglwyswrw  3ydd: Ella Forster , Llandudoch
Unawd Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6.  1af:  Fflur James, Eglwyswrw ; 2il Amber Richards, Aberteifi ;   3ydd Mallt Ladd Lewis, Boncath
Unawd Alaw Werin dan 12 oed.  1af:Amber Richards, Aberteifi 2il   ; Teleri  Selby , Penparc
Parti/Côr dan 12 oed. 1af: Ysgol Llandudoch
Gwobr Her i’r perfformiad gorau gan unigolyn yn y cystadlaethau lleol ym marn y beirniaid llefaru a cherdd: Siôn Wyn Bowen, Aberteifi

Eisteddfod yr Ifanc(Agored):
Llefaru unigol dosbarth derbyn neu iau. 1af:  Gwennan Lloyd owen, Llanllwni;  2il: Dewi Tirion Ifan, Llangrannog
Unawd oed dosbarth derbyn neu iau. 1af:  Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni
Llefaru unigol Blwyddyn 1 a 2. 1af:   Beca Elen Ebenzer;  2il: Fflur McConnell,  Aberaeron
Unawd Blwyddyn 1 a 2. 1af:   Beca Elen Ebenzer; 2il: Fflur McConnell, Aberaeron
Gwobr  Her Calon Ifanc Llandudoch i’r perfformiad llwyfan unigol  gorau yn yr holl gystadlaethau hyd at Flwyddyn 2 : Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni
Llefaru unigol Blwyddyn 3 a 4. 1af: Erin Fflur Lewis, Castell Newydd Emlyn 2il: Cerys Angharad, Pencader   3ydd: Alwena Mair Owen, Llanllwni
Unawd Blwyddyn 3 a 4. 1af: Cerys Angharad, Pencarreg  2il: Efa Williams, Aberystwyth;   3ydd: Sara Peregrine, Hermon a Alwena Mair Owen, Llanllwni
Llefaru unigol Blwyddyn 5 a 6. 1af: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw;   2il:Cerian Evans, Hermon
Unawd Blwyddyn 5 a 6. 1af:Siwan Mair Jones, Caerfyrddin  2il: Ceirian Evans, Hermon   3ydd: Amber Richards, Aberteifi
Unawd Alaw Werin dan 12 oed. 1af:  Cerys Angharad, Pencarreg;  2il: Alwena Mair Owen, Llanllwni   3ydd: Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
Canu emyn dan 12 oed. 1af:  Amber Richards, Aberteifi ; 2il : Cerys Angharad, Pencarreg , 3ydd: Alwena Mair Owen, Llanllwni
Unawd Cerdd Dant dan 12 oed. 1af: Cerys Angharad, Pencarreg  2il:Alwena Mair Owen, Llanllwni   3ydd: Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
Unawd piano dan 12 oed. 1af:  Gwennan Haf Jones; 2il: Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw, 3ydd: Fflur James, Eglwyswrw ac Alwena Mair Jones, Llanllwni
Unawd unrhyw offeryn cerdd (eithrio’r piano) dan 12 oed. 1af: Cerys Angharad, Pencarreg, 2il:  Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw, 3ydd: Rhys Caygill, Llandudoch
Deuawd dan 12 oed. 1af: Fflur James a Mallt Ladd Lewis, Eglwyswrw
Gwobr Her Iwan a Sian Davies, Isfryn i’r perfformiad llwyfan unigol  gorau yn y cystadlaethau o oed Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6 a than 12 oed: Amber Richards, Aberteifi
Llefaru unigol dan 16 oed. 1af: Luke Evans    2il: Sara-Lousie Davies, Synod Inn
Unawd. (Cwpan Her Miss Mair Evans) . 1af:  Sara-Louise Davies, Synod Inn 2il: David Walker, Llandudoch; 3: Ffion Thomas, Crymych
Unawd Alaw Werin dan 16 oed. 1af: Luke Rees;  2il: Ffion Thomas, Crymych
Canu Emyn dan 16 oed. 1af: Sara-Louise Davies, Synod Inn
Unawd piano oed uwchradd dan 16 oed. 1af: Luke Evans, Pontantwn, Cydweli    2il:  Ffion Thomas, Crymych
Gwobr Arbennig Merched y Wawr Llandudoch i’r perfformiad llwyfan gorau gan unigolyn yn y cystadlaethau dan 16 oed ym marn y beirniaid cerdd a llefaru: Sara-Louise Davies, Synod Inn
Deuawd 12 a than 21 oed. 1af:  Hanna Medi, Gwyddgurg a Ella Evans, felinfach  2il: Ella a Sarah, Ysgol y Preseli

Eisteddfod yr Hwyr
Cystadleuaeth Côr Llandudoch : 1af:  Ysgol Gerdd Ceredigion ; 2il: Côr Crymych a’r Cylch ; 3ydd:  Côr Meibion Blaenporth
Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru – Ensemble lleisiol dan 26 oed. 10–26 oed  1af : Nia, Esyllt, Marged a Ffion, Eglwyswrw
Cyflwyniad ysgafn gan grŵp neu unigolyn.   1af: ( Cydradd) Hana Medi Davies, Gwyddgrug ac Ysgol Gerdd Ceredigion:
Cân o unrhyw sioe gerdd  1af: Owain Rowlands, Llandeilo  2il: Hanna Medi Davies, Gwyddgrug ; 3ydd: Sara-Louise Davies, Synod Inn
Canu emyn, agored. 1af , Geraint Rees, Llandyfaelog, 2il: Gwion Thomas, Croeslan;  3ydd: Marianne Jones Powell, Llandre
Prif gystadleuaeth lefaru  – 1af , Hanna Medi Davies, Gwyddgrug
Yr Hen Ganiadau:  1af ,  Erfyl Tomos Jones, Aberhosan; 2il, Efan Williams, Lledrod;  3ydd: John Davies, Llandybie
Her Unawd. 1af , John Davies, Llandybie  ; 2il: Erfyl Tomos Jones, Aberhosan  ; 3ydd , Efan Williams, Lledrod;  4ydd: Marianne Jones Powell, Llandre.

Cystadlaethau Llenyddol:

Talwrn y Beirdd : Tîm Tanygroes
Cystadleuaeth y Gadair : Hefin Wyn, Maenclochog
Tlws Llenyddiaeth yr Ifanc i gystadleuwyr hyd at 21 oed : Sioned Martha Davies, Gwyddgrug
Darn o ryddiaith 11 a than 16 : Hannah Medi Davies,
Gwyddgrug.
Darn o ryddiaith 16  a than 26 oed: Damwain. Sioned Martha Davies, Gwyddgrug
Darn o farddoniaeth ar unrhyw ffurf 11 a than 16 :  Megan Lewis, Llanfihangel y Creuddyn
Telyneg :  John Meurig Edwards, Aberhonddu
Soned : Mary Jones, Aberporth
Pedwar pennill telyn neu bedwar triban  i bedwar arwr. John Meurig Edwards, Aberhonddu
Englyn :    Philippa Gibson, Pontgarreg
Cywydd neu Hir a Thoddaid : Philippa Gibson, Pontgarreg
Limrig:  Mary B Morgan, Llanrhystud
Cân ddigri :  Mary B Morgan, Llanrhystud
Stori fer: Megan Lewis, Llanfihangel y Creuddyn
Cystadleuaeth CLEBRAN (Papur Bro’r Preseli) Lynda Ganatsiou, Thessaloniki, Groeg
Cyfansoddi tôn ar gyfer emyn :Meirion Wyn Jones, Caerfyrddin

Cystadlaethau i Ddysgwyr
Lefel Mynediad  :    1af :  Margaret Kemsley, Llandudoch
Lefel Sylfaen :  1af :  Martyn Lewis
Lefel Uwch :1af Elizabeth Jones, Cwmhiraeth, Felindre

 

 Eisteddfod Myddfai 2016

Canlyniadau:

Llefaru a llên

Cerdd
1.
Llefaru i blant dan 7 (1af: £5 a medal; 2il: £3; 3ydd: £2)
1af :Ella o Gwrtnewydd
Ail: Trystan Evans,  Llanbed

2.
Unawd i blant dan 7( 1af: £5 a medal; 2il: £3; 3ydd: £2)
1af Ella o Gwrtnewydd
Ail: Trystan Evans, Llanbed

3.
Llefaru i blant rhwng 7-11
1af: Elen Williams, Llanymddyfri
Ail: Megan Wyn Morris, Talyllychau
3ydd: Alessandra Catalano, Ystradgynlais

4.
Unawd i blant rhwng 7 – 11
1af: Megan Wyn Morris, Talyllychau
Ail: Ilan Dafydd, Myddfai
3ydd: Glasnant Dafydd,  Abergorlech

5.
Llefaru i blant  rhwng 11-16  (1af: £5 a medal; 2il: £3; 3ydd: £2)
Neb yn cystadlu

6.
Unawd i blant rhwng 11 –16 (1af: £5 a medal; 2il: £3; 3ydd: £2)
Neb yn cystadlu

7.
Ateb 6 cwestiwn , dan 16, (£5)
1af: Elen Williams, Llanymddyfri
Ail: Nia Williams, Llanymddyfri  3ydd: Glasnant Dafydd, Abergorlech

8.
Unawd  dan 21 (£10)
1af : Iolo Dafydd, Llanwrda

9.
Parti llefaru dan 21,  (£10)
Neb yn cystadlu

10.
Unawd  offeryn dan 16, (1af: £5; 2il: £3; 3ydd: £2)
1af: Gabriella Catalano, Ystradgynlais
2ail: Alessandra Catalano,     Ystradgynlais

11.
Parti llefaru dros 21  (£10)
Dim Cystadlu

12
Can bop, neu unawd o sioe gerdd neu ffilm gan unigolyn neu grwp
(£10)

13.
Dweud jôc / stori ddoniol,
1af:Glasnant Dafydd,
Abergorlech

Tua 9 o’r gloch : sgen  ti dalent ?
Cystadleuaeth arbennig yn agored i unigolion neu grwpiau dros 16 oed.
Gwobr hyd at £50: noddir gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Ennillwyd gan:
Rhian Davies, Cynghordy, yn canu O Nefol Addfwyn Oen

14.
Canu emyn dan 21 (1af:£5; 2il :£3; 3ydd: £2)
Cydradd cyntaf: Megan Wyn Morris, Talyllychau  a
Iolo Roberts, Llanwrda

15.
Darllen ar y pryd, dan 16 (1af: £5; 2il: £3; 3ydd: £2)
1af: Elen Williams, Llanymddyfri
2ail: Nia Williams, Llanymddyfri

16.
Canu emyn rhwng 21 a 65, (£10)
1af: Rhian Davies  Cynghordy

17.
Darllen  darn heb atalnodau: agored (£5)
Lyn Richards, Caio

18.
Canu emyn dros 65 (£10)
Dim cystadlu

19.
Ateb 6 cwestiwn,  agored (£5)
Lyn Richards , Caio

20.
Parti unsain dros 21 (£10)
Dim Cystadlu

21.
Adroddiad agored (1af £50; 2il: £30;
3ydd :£20)
1af: Maria Evans, Alltwalis

22.
Unawd agored, (1af:£50; 2il :£30; 3ydd: £20)*
1af: Iolo Roberts, Llanwrda

23.
Adroddiad i Ddysgwyr dros 21 oed:
Tynfa gan Arwyn Evans   (£5)

Dim cystadlu

24.
Côr  deulais neu fwy (£50)
Côr Meibion Llanymddyfri

ADRAN CYFANSODDI:
25.
Brawddeg o’r gair ‘Tywysog’ (£3)
Carys Briddon, Tre’r Ddol, Ceredigion (angen ei chyfeiriad llawn)

26.
Telyneg neu Soned: Y Felin  (£10)
1af: John Meurig Evans
Aberhonddu

27..
Brys Neges ar y llythyren ‘G’ (£3)
1af: Llinos Jones,
Llandyfaelog
28..
Geiriau emyn ar gyfer Bedydd (£10)
1af: John Meurig Evans
Aberhonddu

29.
Englyn ar thema ‘Ffoadur’ (£10)
1af: John Meurig Evans
Aberhonddu

30.
Cystadleuaeth i Ddysgwyr (oedolion)
Deialog ar y testun: Cadw’n Heini (£5)
1af: Robin Barlow, Myddfai

31.
Gorffen Limerig (£5)
Pan welais y testun eleni….
1af: Megan Richards, Aberaeron

32..
Erthygl ar hanes rhywle yn Sir Gâr,
heb fod dros 700 o eiriau (£5)
1af: Monica Barlow, Myddfai

Eisteddfod y Dysgwyr De Orllewin Cymru 2016

Lluniau i’w gweld yn yr Oriel
Ffotograffiaeth – 1 llun neu glwstwr o luniau ffoto
1. Nikki McAllister Freeman
Mynediad Llandeilo
2. Sarah Croft
Sylfaen Llandeilo Ferwallt
3. Helen Jones Canolradd Llandeilo Ferwallt

Llun mewn unrhyw gyfrwng
1. Gwyn Morris – Tai Bach
2. Bruce Lervy  – Ty Tawe
3. Ruth Manser – Mynediad Caerfyrddin

Collage
1. Grwp E Dosbarth T Y Drindod Dewi Sant (Melangell)
2. Jessica Sumper Grwp C, Y Drindod Dewi Sant
3. Jodie Morgan Grwp D, Y Drindod Dewi Sant

Gwau, gwnïo neu crochet
1. Francis Masin – Canolradd
2. Dian Knight – Uwch Dinbych y Pysgod
3. Jennifer Curnock  – Canolradd Y Crwys

Coginio
1. Carol Morgan Sylfaen Llanelli
2. Samantha Musty – Mynediad Caerfyrddin

Darnau Ysgrifenedig
MYNEDIAD
1 – Samantha Musty
2 – Bethan Thomas
3 – Joanna Jones
Debbie Harfield
Geraint Harries

SYLFAEN
1 – Lorraine Lloyd a Gwenda Meats (cydradd)
3 – Marie duQuesnay
Sarah Croft
Beth Hale

CANOLRADD
1 – Rena Breese
2 – John Taylor
3 – Michelle Buist
Nia Roberts

ADOLYGIAD
1 – Elizabeth Thomas
2 – Roger Upward
3 – Martin Jones
Keridwen Bowering
Jan Alexander

RHYDDIAITH
1 – Anne Watts
2 – Miriam Moules
3 – Juliet Revell
Roger Upward
Patrick Soper

Y GADAIR
1 – John Matthews
2 – Patrick Jemmer
3 – Cara Llewellyn Davies
Helen Jones
Elizabeth Jones

LIMRIG
1 – Rosemary Williams
2 – Gareth Thomas
3 – Jennifer Curnock

 

2 Eilir Rowlands
3 Gaenor Williams
PATRWM YN AIL ADRODD
1 2 a 3 Gaenor Williams
LLUN YN DEFNYDDIO PENSEL
1 Olwen Davies
2 Gaenor Williams
3 Eilir Rowlands,Gaenor Williams
FFOTOGRAFFIAETH
Y GWANWYN
1 Andy Hughes
2 Rhian Roberts
3 Melangell Jones
 CELF
ADDURNO POT BLODAU
1 Lliwen Thomas
2 Guto Jones
3 Melangell Jones
EITEM AIL-GYLCHU
1 Bryn Jones
2 Elwyn Roberts
3 Sian Jones,Lliwen Thomas
COLLAGE
1 Gaenor Williams, Rhian Roberts
COGINIO
OED MEITHRIN
1 Seren Haf,Caio,Mickey,Edryd,Jac,Celyn,Catrin,Danny,Guto
Mabon G,Liws,Megan,Joneu,Pearl,Hana,Jesse,Twm a Mabon
ADDURNO TOST
1 Dafydd Jones
2 Mari Cet
ANIFAIL O LYSIAU
1 Guto Jones
2 Jac Arwwyn,Elis Jones
3 Mari Cet,Dafydd Jones
SMWDDI IACHUS
1 Lliwen Thomas
TAIR BROWNI
1 Sian Jones
2a3 Eirian Thomas
POT O FARMALED
1 a 2 Rhian Roberts
3 Ifanwy Jones
CYLCH O FARA BYR
1 Ifanwy Jones
2 a3 Rhian Roberts
DECHREUFWYD
1 Sian Jones
2 Rhian Roberts
3 Ifanwy Jones, Rhian Roberts
GWAITH LLAW
OED MEITHRIN
1 Edryd a Rhys
2 Hana
3 Catrin,Jesse,MeganTeleri,Seren Haf
BL DERBYN a BL1
1 Elis Wyn Jones
2 Chloe Wilkinson,Willow Price
3 Jack Hughes,Harriet Jones
BL2 a 3
1 Ruby Wilkinson
2 Enfys Evans
3 Erin Jones,Gareth,Dafydd Jones
BL4,5,6
1 Dafydd Jones,Bethan Griffiths
2 Anni Vaughn Jones,Sienna Minard
3 Jac Llwyd,Macey Evans
BL6
1 Osian Garry Evans
2 Daniel Jones
3 Cadi Jones
GWNIO
EITEM I FFITIO’R YMGEISYDD
1 Peggy Davies
2 Cari Griffiths
3 Marged Jones
ATALYDD DRWS
1 Rhian Roberts
2 Cari Griffiths,Rhian Roberts
3 Sian Jones
EITEM O GLYTWAITH
1 Marged Jones
2 Rhian Roberts
3 Gwen Williams
GWAU NEU GROSIO
ESMWYTHYDD I FABI
1 a 2 Eirlys Allman
3 Gwyneth Griffiths
BLANCED I FABI
1 a 2 Eirlys Allman
3 Gwyneth Griffiths
SGARFF
1 Gwen Williams
2 Eirlys Allman
3 Marian Jones,Jean Roberts