Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

llandudoch 

 

 

 

Dyma adroddiad Eisteddfod Llandudoch 2016, a gynhaliwyd ar yr 21ain o Fai.

Bu eisteddfod fywiog yn Llandudoch eleni eto, gyda chystadlu cyson ar hyd y dydd.  Y beirniaid eleni oedd Mrs Meinir Richards, Llanddarog (Cerddoriaeth), Mr Gari Owen, Hendy (Llefaru) a’r prifardd Emyr Lewis, Craigcefnparc (Llenyddiaeth).
Cyn yr eisteddfod ei hun ar Ddydd Sadwrn, Mai 21ain cynhaliwyd dwy noson arall o weithgareddau.  Ar Nos Lun, Mai 16eg cafwyd noson wobrwyo cystadlaethau celf a llên y plant yn Theatr Mwldan.  Prif lenor y plant, ac enillydd gwobr goffa W.R. Smart, oedd Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw ac ef hefyd aeth â’r brif wobr arlunio, Gwobr Goffa Kenneth Mower.  Cafodd ei wobrwyo mewn seremoni fer yn ystod yr eisteddfod brynhawn Sadwrn.  Cafodd ei groesawu i’r llwyfan gan gadeirydd y pwyllgor, June Smart, a chafodd ddawns deyrnged fywiog iawn gan grŵp o ddisgyblion Ysgol Llandudoch.  Mrs Aeres James, Trefdraeth a Mrs Gwyneth Alban, Pencader oedd beirniaid cystadlaethau’r plant.
Cafodd Tlws Llenyddiaeth yr Ifanc ei ennill gan Sioned Martha Davies, Gwyddgrug  gyda chanmoliaeth uchel iawn am ei gwaith oddi wrth y beirniad y Prifardd Emyr Lewis. Mae hi wedi ennill nifer o wobrywon mewn eisteddfodau am ei gwaith ysgrifennu, ac mae ei bryd ar fod yn awdur.
Enillwyd y gadair gan Hefin Wyn o Faenclochog, wyneb cyfarwydd yn y byd eisteddfodol.  Bu’n newyddiadurwr papur newydd ac ar y teledu, ac erbyn hyn mae’n awdur nifer dda o lyfrau.  Mae’n amlwg hefyd ym mywyd cymdeithasol ei ardal.  Daeth ei gasgliad o gerddi yn mynegi ei ofidiau a’i ddicter  am ddatblygiadau Castell Aberteifi a chanmoliaeth uchel iddo.  Dyma’r trydydd tro iddo ennill cadair Llandudoch.
Llywydd y dydd oedd Mrs Nia James, Abertawe, gynt o Landudoch. Rhoddodd araith ddifyr iawn yn sôn am ei phlentyndod yn Llandudoch, gan ddwyn i gof llawer o gymeriadau diddorol a hanesion hwyliog.
Enillodd Meirion Wynn Jones, Caerfyrddin ar gyfansoddi emyn dôn, a braint oedd cael clywed yr emyn yn cael ei chanu gan Gôr Crymych, dan arweiniad ei wraig, Angharad.
Enillydd Côr |Llandudoch eleni oedd Ysgol Gerdd Ceredigion a chipiwyd yr Her Unawd gan John Davies, Llandybie.
Daeth y cystadlu i ben ychydig cyn hanner nos.

Cynhelir Eisteddfod Llandudoch 2017 ar yr 20fed o Fai.

Rhaglen yr Eisteddfod 2017