Lle mae’r Eisteddfod eleni?  Cynhelir yr Eisteddfod ar dir amaethyddol ger pentref Bodedern, Ynys Môn.

Beth yw’r cod post? Cod post y Maes yw LL65 3SS. Peidiwch â dilyn unrhyw gyfarwyddiadau Sat Nav fydd yn eich anfon drwy bentref Bodedern.

Oes rhaid talu i barcio? Na, mae parcio’n rhad ac am ddim.

Rydw i’n anabl. A oes maes parcio penodol yn agos at Faes yr Eisteddfod?   Mae’r meysydd parcio i gyd yn agos at Faes yr Eisteddfod, ac mae llefydd penodedig yn y meysydd parcio ar gyfer ymwelwyr anabl. Dangoswch eich bathodyn glas i’r stiward yn y maes parcio.

Beth yw’r cyfarwyddiadau i deithwyr mewn ceir? Wrth deithio o’r gorllewin ar yr A55, gadewch y ffordd ddeuol ar Gyffordd 4 a dilynwch yr arwyddion melyn i holl feysydd yr Eisteddfod. Bydd system unffordd mewn lle ar y lonydd yma er mwyn lleihau tagfeydd ac i liniaru ar draffig ym mhentref Bodedern.

Dylai teithwyr o ochr Cemaes ac Amlwch fynd i’r Fali ac yna ymuno â’r A55 ar Gyffordd 3 (i’r dwyrain) cyn gadael y ffordd ddeuol ar Gyffordd 4 a dilyn yr arwyddion melyn.

Dylai teithwyr o ochr Llangefni neu Lannerch-y-medd gyrraedd Trefor ac yna troi am yr A5 neu’r A55. Peidiwch â theithio tuag at Bodedern.

Rydw i’n chwilio am gyfle i rannu car i ddod i’r Eisteddfod. Oes gennych chi unrhyw gyngor?   Rydym yn annog pobl i rannu ceir os oes modd wrth ddod i’r Eisteddfod. Ewch i wefan https://liftshare.com/uk i weld a oes unrhyw un yn chwilio am gwmni yn y car. Os ydych yn defnyddio Trydar, beth am ddefnyddio’r hashnod #A470 neu ddilyn y cyfrif @clwbA470 i chwilio am gwmni neu lifft?

Rydw i’n gobeithio defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ddod i’r Maes. Oes gennych chi wybodaeth am y trenau a’r bysiau?   Gellir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ddod i’r Eisteddfod. Mae gwasanaeth bws Rhif 4 yn rhedeg yn rheolaidd o Gaergybi i Fangor ac yn galw ym Modedern, ac mae gwasanaeth bws 4A yn rhedeg o Fangor i Gaergybi. Mae modd cerdded o’r arosfan fysiau i’r Maes mewn llai na 10 munud. Mae gwasanaeth X4 hefyd yn rhedeg o Gaergybi a Bangor.

Bydd Arriva yn rhedeg bws cwrteisi rhad ac am ddim sy’n cysylltu Bodedern a Maes yr Eisteddfod â’i wasanaeth rhif X4 yn Dalar Hir / VOSA rhwng 09:00 a 00:00 o ddydd Iau 3 Awst tan ddydd Sul 13 Awst. Ni fydd gwasanaethau cyn 09:00 yn cael eu heffeithio. Bydd siwrneiau rhif gwasanaeth 4 yn gwasanaethu pentref Bodedern drwy bentref Llanynghenedl yn hytrach na phentref Caergeiliog yn ystod y cyfnod yma.

Mae gwasanaeth trên rheolaidd hefyd yn rhedeg ar draws y gogledd i Gaergybi, felly mae’n hawdd dod i’r Eisteddfod ar y trên. Unwaith y byddwch yn cyrraedd yr orsaf yng Nghaergybi, croeswch Bont y Mileniwm i’r arosfa fysiau er mwyn dal y bws cyhoeddus (naill ai gwasanaeth 4 neu X4) i bentref Bodedern.

Gellir lawrlwytho’r amserlenni trenau a bysiau o waelod y dudalen hon.

Ewch i wefan Traveline Cymru (www.cymraeg.traveline.cymru) am wybodaeth am bob math o drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys problemau / newidiadau. Mae manylion y gwasanaethau trenau i’r ardal ar wefan Arriva Cymru (www.arrivatrainswales.co.uk)

Rydw i’n teithio mewn tacsi i’r Eisteddfod. Lle fydda i’n cael fy ngollwng?    Bydd lle i dacsis ollwng a chasglu teithwyr ger y brif fynedfa ac ym Maes B.

Rwy’n gobeithio dod i’r Eisteddfod ar gefn beic. A oes lle diogel i mi adael fy meic?  Mae gennym lefydd penodol ar gyfer beiciau y tu allan i’r brif fynedfa a gellir cloi eich beic yma.

Rydw i’n dod â bws i’r Eisteddfod. Lle ddylwn i barcio?   Bydd bysiau’n cael eu parcio yng nghanolfan VOSA sydd tua milltir o’r Maes.

 

MWYNHEWCH!