Wel am noson! Dathlwyd pen-blwydd Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl yn ddiweddar yn saith deg mlwydd oed gyda chyfeillion yr eisteddfod yn dod at ei gilydd yn Neuadd Y Tymbl i fwynhau bwyd ffein, adloniant penigamp a chwmni difyr.

Ar ôl i Mrs Bethan Williams, cadeirydd pwyllgor yr eisteddfod, estyn croeso gwresog i bawb, mwynhawyd pryd bwyd dau gwrs dan ofal Mandy o Neuadd Y Tymbl. Yna, braf oedd gallu dathlu’r achlysur nodedig hwn drwy gael eu diddanu gan dalentau lleol sydd wedi ennill Cwpan Her Côr y Mynydd Mawr am y cystadleuydd mwyaf addawol yn yr adran gerdd. Ioan Price yw enillydd presennol y cwpan a swynodd pawb yn y neuadd gyda’i ganu celfydd ar y clarinét. Diddanodd Ffion Griffiths y gynulleidfa trwy ganu caneuon cyfoes Cymreig tra bu Luke Rees yn canu’r piano a llefaru. Dwy arall sydd wedi bod yn cystadlu’n ffyddlon yn Eisteddfod Y Tymbl yw Mrs Joy Parry a Miss Rhian Evans, y ddwy ill dau yn enillwyr Medal Llwyd o’r Bryn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cyfareddwyd pawb gyda doniau llefaru’r ddwy ar y noson, gyda Rhian yn dod â’r noson hwylus i derfyn yn llefaru darn doniol yn adrodd hanes dyn a lyncodd ei lygaid gwydr!

Dydy dathliad pen-blwydd ddim yn gyflawn heb gacen pen-blwydd a braf oedd gallu gwahodd cystadleuwyr eisteddfodau’r gorffennol, Mrs Gwyneth Williams, Mrs Hazel Green, Mrs Betty Phillips a Mrs Aldyth Mainwaring i dorri’r gacen.

Anodd credu bod deng mlynedd a thrigain wedi mynd heibio ers cynnal yr eisteddfod gyntaf un mewn pabell eang ar gae yn Heol Llety, yn y man lle mae Gorsaf Dân y Tymbl erbyn hyn. Er gwelwyd nifer o newidiadau i’r eisteddfod dros y blynyddoedd, braf yw gallu nodi bod yr eisteddfod yn dal i ffynnu a meithrin talentau newydd. Ceir gwledd o gystadlu ar ddiwrnod yr eisteddfod ac ategir yma, eiriau Mrs Bethan Williams ar noson y dathlu yn annog pobl i fynychu’r eisteddfod er mwyn mwynhau’r cystadlu.

 

dathlu1

dathlu3Ffion Griffiths ac Ioan Price  dathlu2